Зірочка
/ Звернення громадян
Звернення громадян

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 40. Громадянам гарантовано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» ВІД 02.10.1996 РОКУ № 393/96-ВР.

Регулює питання практичної реалізації громадянами України конституційного права на звернення. Закріплює права громадян вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ ВІД 02.07.2015 РОКУ № 577-VIII.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 07.02.2008 № 109/2008 «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 24.06.2009 №630 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ»

Законодавство, що регулює правовідносини у сфері доступу до публічної інформації:

Конституція України ст.34 гарантує право кожного на доступ до інформації
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VІ
Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-XII
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» від 09.04.2015 №319-VIII
Підзаконні акти, що регламентують та деталізують певні процедури та дії, передбачені базовими законами: Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05.05.2011 № 547
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» від 25 травня 2011 р. № 583
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13 липня 2011 р. №740
Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 4 січня 2002 р. № 3
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 р. № 1242
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання системи обліку публічної інформації» від 21 листопада 2011 р. № 1277
Висвітлення роботи із зверненнями громадян в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах

– ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 13.01.2011 №2939-VІ “ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

Ст.5, 14,15 Систематичне та оперативне оприлюднення інформації про діяльність та прийняті рішення в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом (невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа, проекти рішень – за 20 днів до прийняття)

– УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 07.02.2008 № 109/2008 «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

П.4,5 Оприлюднювати щоквартально у засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах узагальнені відомості про організацію роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань, графіків особистих прийомів громадян посадовими особами.

– ПОСТАНОВА КМУ ВІД 24.06.2009 №630 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ»

П.13. Розміщення на веб-сайті (окремій веб-сторінці) узагальнених матеріалів про організацію роботи із зверненнями громадян, графіка особистого прийому посадовими особами, роз’яснень на найбільш актуальні питання громадян тощо).

– РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОДА ВІД 19.03.2012 №76-р “ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ”

 

gerb-2 УКРАЇНА

  Управління освіти Первомайської міської ради,

Миколаївської області

дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 34 “Зірочка”

55214,  м. Первомайськ, вул. Коротченка 30а,    Тел. 7 – 34 – 43

НАКАЗ

 

18.01.2017                                                                                                                            №28

Про заходи щодо виконання

Указу президента України від 07.02.2008 року

№ 109/2008 «Про першочергові

заходи щодо забезпечення реалізації

та гарантування конституційного

права на звернення до органів

державної влади та органів

місцевого самоврядування»

На виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, враховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень відповідно до вимог чинного законодавства, наказів управління освіти Первомайської міської ради від 04.01.2017 № 07 «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», від 04.01.2017 № 09 «Про затвердження додаткових питань до Класифікатора звернень громадян» та з метою посилення персональної відповідальності посадових осіб за вирішення питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян, подальшого вдосконалення в ДНЗ  роботи із зверненнями громадян,

НАКАЗУЮ:

  1. Вважати таким, що втратив чинність наказ по ДНЗ від 19.09.2016 № 103 «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

2.Призначити Ярмошенко Олену Іванівну, вихователя – методиста, відповідальною за роботу із забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування

Термін: на весь термін роботи в ДНЗ

3Ярмошенко О.І., вихователю – методисту

3.1 Забезпечити створення умов для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та обовязкове

                                                 термін: постійно

3.2 Виявляти та усувати причини скарг громадян , вирішувати питання про відповідальність осіб з вини яких допущені порушення, бюрократизм

термін: відповідно до вимог

3.3 Своєчасно вживати заходи щодо практичного роз’вязання питань,порушених громадянами

термін: постійно

3.4 Нести персональну відповідальність за розгляд звернень громадян та організацію їх особистого прийому

термін: постійно

3.5 Вести облік зверенень громадян та здійснювати контроль за розглядом скарг, заяв

термін: постійно

3.6 Забезпечувати виконання графіка особистого прийому громадян адміністрацією закладу

термін: 2016 – 2017 н.р. та постійно

3.7 Не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, або неповних відповідей на звернення громадян із порушенням строків, встановлених законодавством

термін: постійно

3.8 Ознайомити батьків, працівників закладу з графіком особистого прийому громадян працівниками управління освіти Первомайської міської ради.

термін: до 20.10.2016

3.9 Включати питання виконання Закону України «Про звернення громадян» в порядок денний виробничих нарад не менше 4-х разів на рік.

3.10 Здійснювати постійний аналіз та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, з’ясовувати причини, що їх породжують

термін: щокварталу

4.Затвердити графік особистого прийому громадян адміністрацією закладу

№ 34

  • Цісар І.М.,завідувач ДНЗ – середа з 14.00 – до 17.00
  • Ярмошенко О.І.,вихователь-методист ДНЗ – вівторок,п’ятниця з 13.00 – до16.00
  • Шинкарук І.С., Лозенко О.Ю., сестри медичні – понеділок,четвер з 13.00 – до 16.00
  • Павлова О.В., психолог практичний – середа, п’ятниця з 13.00 – до16.00
  1. Затвердити шифри для систематизації пропозицій, заяв, скарг громадян в ДНЗ № 34 «Зірочка»
індекс Зміст питання
060 Соціальний захист
061 Призначення, перерахунок, виплата трудової, соціальної пенсії
062 Визначення соціального статусу(ліквідатор, учасник АТО інше)
063 Надання пільг особам, які мають на це право
064 Забезпечення санаторно – курортними путівками
065 Отримання соціальних виплат (на дітей, матерям одиначкам, багатодітним сім’ям)
066 Надання матеріальної допомоги
067 Соціальна допомога
070 Права і заробітна плата
071 Працевлаштування, призначення
072 Звільнення
073 Організація і охорона праці
074 Дотримання законодавства про працю, трудової дисципліни та правила внутрішнього трудового розпрядку
075 Оплата праці, виплата зарплати, відпускних, розрахунку при звільненні, погашення заборгованості
076 Інші питання праці і заробітної плати
077 Соціальні виплати
 120 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
121 Про порушення прав вихованців закладу
122 Правопорушення батьків, вихованців, педагогів
123 Неправомірні дії керівництва, працівників закладу
150 Освіта, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність
151 Про ремонт, газифікацію, добудову навчальних закладів
152 Про матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів
153 Про покращення організації навчально-виховного процесу в ДНЗ
154 Організація харчування
155 Організація медичної роботи в ДНЗ
156 Організація адміністративно-господарської роботи в ДНЗ
157 Кадрові питання (атестація, педнавантаження,правомірність призначення-звільнення)
158 Про працевлаштування
159 Про благодійні внески
240 Інші питання
  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ ___________ І.М. Цісар

З наказом ознайомлена:

Ярмошенко О.І. ___________     Павлова О.В._______

Шинкарук І.С. ____                     Лозенко О.Ю.______

 

Снимок экрана (13)