Зірочка
/ Щорічний звіт керівника про свою діяльність за 2019 - 2020 н.р.
Щорічний звіт керівника про свою діяльність за 2019 – 2020 н.р.

ЗВІТ ЦІСАР І.М.

ДИРЕКТОРА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 34 ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЗА 2019-2020 Н.Р.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 директор дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

  1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
  2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 «Зірочка» розташований : м. Первомайськ, вулиця Коротченка 30А

телефон: (0516173443)

електронна пошта: dnz34zirochka@ukr.net

Дошкільний навчальний заклад № 34 «Зірочка» працює з 1983 року, як комунальний, заклад працює з 2002 року.

Дошкільний заклад розрахований на 183 місця, в 2019-2020 рр. виховувалось 231 дітей дошкільного віку. Функціонує 10 груп:

1 група ранного віку (2-го року життя )

2 групи раннього віку (  3-го року життя)

2 групи дошкільного віку ( 4-го року життя)

3 групи (5-го року життя)

2 групи (6-го року життя)

Зарахування дітей у дошкільний заклад здійснюється згідно електронної черги, заяви батьків, медичної довідки про стан здоров’я.

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, з 7.00 до 19.00 (загальні групи), з 17.30. до 19.00 ( чергова група). Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музично зала;

– спортивна зала

-методичний кабінет;

– медичний блок;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний майданчик.

Пріоритетними завданнями діяльності закладу є:

Збереження та зміцнення фізичного та психічного  здоров’я дітей;

Забезпечення всебічного розвитку дітей відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних особливостей;

Забезпечення ранньої соціальної адаптації до умов дошкільного   закладу та готовності до шкільного навчання;

Залучення батьків до процесу виховання і навчання дітей.

ДНЗ «Зірочка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України

– Закону України “Про дошкільну освіту”

– Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

– Закону України “Про охорону праці”

– Закону України “Про цивільну оборону”

– Закону України “Про дорожній рух”

– Закону України “Про відпустки”

– Кодексу Законів Про працю

– Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»

А також, відповідно Статуту та річного плану роботи ДНЗ, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи був схвалений педагогічною радою від 30.08.2019 року протокол № 1

  1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ У

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

1.1. Вжиті директор дошкільного навчального закладу № 34 заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

На виконання Закону України “ Про дошкільну освіту ”, листа МОН України від 18.12.2000 року “ Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку». В дошкільному навчальному закладі протягом 2019 – 2020 навчального року функціонувала 2 старші група для дітей 6-го року життя.

За результатами проведеного дослідження готовності дітей до навчання в школі, які здійснювала в.о. вихователя – методиста Горяїнова О.В., діти старшого дошкільного віку  (51) готові до шкільного навчання.

Screenshot_1 Screenshot_2

Під час моніторингового дослідження здобувачів освіти старших А, Б груп (вихователі: Баранюк В.І., Цевенко І.П., Клінишкова І.М., Максименко Л.Ю.) була проведена діагностика сформованості ціннісного ставлення до власного здоров’я. За його результатами: найбільш сформованих вимог  освітньої лінії «Особистість дитини» є орієнтування в ознаках статевої належності (50%), вікової належності (75%); оперування займенником «Я», з вирізненням себе поміж інших. Це свідчить про сформованість самосвідомості, що характеризує високий ступінь психологічної зрілості дошкільника.

За результатами обстеження за освітньою лінією «Дитина в світі культури» – 78% дітей виявили потяг до діяльності естетичного спрямування в різних її видах. Це є природнім, адже специфіка художньо творчого розвитку дітей обумовлена психологічними,  інтелектуальними параметрами цього віку.

За результатами спостереження за освітньою лінією «Дитина в соціумі» – 52 % дітей зорієнтовані на спілкуванні та взаємодії з дітьми, чуйно ставляться до інших людей залежно від віку і статі,  54% дітей  лише ситуативно готові взаємодіяти з дорослими людьми різного віку. Майже половина дітей ініціюють дружні стосунки з тими , кому симпатизують, а деякі діти зовсім не схильні до міжособистісного спілкування (17%).

Згідно з результатами спостереження освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі», діти на 52% обізнані з природним середовищем, мають загальне уявлення про життя людей на планеті    Земля.  Діти сприймають природу, як цінність, виокремлюючи позитивний та негативний вплив людської діяльності на стан природи.

З напрямку сенсорно – пізнавального розвитку: діти  вміють лічити до 20, правильно називають кольори, розрізняють і знають геометричні фігури, орієнтуються у просторі, визначають місце знаходження предмету на площині, частково складають та розв’язують математичні задачі.

Проте, логіко – математична діяльність потребує від вихователів доцільно стимулювати розвиток пізнавальної активності дітей, більше уваги приділяти розвитку критичного мислення.

Обстеження  мовлення дітей даної вікової категорії показав, що вихователям необхідно посилити роботу над звуковою культурою мовлення, навчанню дітей чіткому, логічному, образному висловлюванню думки, використанню засобів інтонаційної виразності. Для цього – активно  використовувати дидактичні ігри та вправи мовленнєвого спрямування , заохочувати дітей до вивчення віршів на пам’ять. Увагу слід звернути на театралізовану діяльність дітей, як потужний засіб розвитку мовлення, пам’яті, уяви.

1.2. Створення умов для варіативності навчання та   вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу. Інновації в ДНЗ є необхідними для ведення пошуку шляхів розв’язання проблем, наявних в дошкільній галузі; прагнення наших педагогів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі з кожним роком запити окремих батьків . Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, підгрупові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів які працюють в закладі та батьків діти яких відвідують наш заклад.

Педагогам ДНЗ надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів району на районних семінарах, проходження курсів підвищення кваліфікації.

У 2018-2019 н. р. колектив працював над реалізацією таких завдань:

–   Формування рухових умінь та навичок засобами вправ ігрового характеру;

–   Розвиток мовлення дітей засобами природнього довкілля;

– Розвиток  творчих здібностей дошкільників в процесі організації конструктивної діяльності.

Варто відмітити, що основні завдання діяльності закладу, вирішувалися через різноманітні види і форми роботи з педагогами, дітьми та батьками. Підсумковим було проведення чотирьох педрад, робота яких була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, презентували свої методичні наробки.

Зміст основи реалізувався через інтеграцію різних видів  дитячої діяльності. Заняття вихователі розрізняють  за способом організації дітей: групові, під групові, індивідуальні, індивідуально-групові, а за змістом інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти   в ДНЗ функціонує методичний кабінет, якій є науково-методичним  центром для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, навчально-методичною літературою, аудіо та відео матеріалами. Під керівництвом в.о. вихователя-методиста  педколектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо – виховного процесу з навчального на розвивальний.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в роботу інноваційні технології та передовий педагогічний досвід.

ІІ. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи  директора ДНЗ. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини.

Протягом 2019 року з бюджету міста виділено 6356391 млн грн 2020 року – 7490095 млн грн. на харчування дітей, на оплату комунальних послуг і опалення закладу, на заробітну плату працівників, оплату (добові,проїзд) педагогам курсів підвищення кваліфікації, закупівлю деззасобів.

ІІІ. ЗАЛУЧЕННЯ  ДОДАТКОВИХ  ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

У 2019-2020 навчальному році батьківська громада  приймала участь в освітньому процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ та в рамках підготовки закладу до 2020 – 2021 навчального року:

Screenshot_3

Screenshot_4

  1. ВЖИТІ  ЗАХОДИ  ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ  ТА  ДОЦІЛЬНІСТЬ  ЇХ РОЗСТАНОВКИ

Кількість штатних одиниць педагогічних працівників за штатним розписом  23  особи. Фактично зайнятих посад на даний час становить 22 особи (вакансія вихователя – методиста).

Кадровий потенціал закладу освіти:

 Якісний склад педагогічних працівників у 2019-2020 н.р.

Screenshot_5

Нові проблеми в системі дошкільної освіти вимагають змін мислення педагогів дошкільних навчальних закладів. Адже саме робота за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» формує соціальне замовлення на тип вихователя, який зміг би взяти на себе ініціативу щодо перебудови навчально–виховного процесу, трансформуючи його в межах нової моделі дошкільної освіти. Ця перебудова не можлива без ґрунтовної та якісної самоосвіти.

Y СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із змінами), статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 а також спільному Наказу МОН молоді та спорту України та Міністерству охорони здоров’я України від 26.02.2013 року

№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально–технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд. Але  приміщення підготовчого цеху харчоблоку потребує капітального ремонту.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється . Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю та в діловому щоденнику керівника. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а кожні 15-17 днів проводиться корекція харчування на останні дні місяця. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

За поточний навчальний рік представниками Головного управління держпродспоживслужби в Миколаївській області Первомайським міжрайонним управлінням проводилась 1 планова  перевірка, але порушень виявлено не було, рекомендовано завершити оформлення документації по впровадженню системи НАССР, про що свідчить акт перевірки. Пропозиції вказані в акті, виконуються згідно зазначених термінів.

Виконання норм по основним продуктам харчування за 2019-2020 н.р. становить в середньому  78%.

Організація харчуванняв дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОНУ від 17.04.2006 року № 298/227, із змінами від 26.02.2013 року.

Діти в закладі харчуються три рази на день. Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно, денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичним працівником, вивішувалися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку та в інформаційних куточках кожної групи, закладу , на сайті ДНЗ.

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв з боку директора та сестри медичної.

Питання покращення організації харчування дітей в ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік постійно розглядалося на нарадах при директору, на групових батьківських зборах, на яких педагоги знайомили батьків з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей .

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення.

Вихователями всіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, питання про харчування розглядається на виробничих нарадах, батьківських зборах.

Питання харчування дітей в закладах освіти знаходиться на постійному контролі у  адміністрації закладу.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, є план дій щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного благополуччя учасників навчально-виховного процесу також проводиться постійна роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

5.2.   Дотримання вимог охорони дитинства  техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та      протипожежних норм.

В дошкільному навчальному закладі  № 34  забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

Не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.  Травматичних та нещасних випадків за період роботи в 2019-2020 навчальному році в дошкільному навчальному закладі не було.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік» від 21 березня 2011р. № 246, відповідно наказів РУОМС «Про організацію та проведення Тижнів безпеки дитини», «Тижнів безпеки дорожнього руху», «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини», з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я, протягом навчального року проводились заходи зБЖД.

В рамках «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини» проведено заходи до Дня охорони праці

Основними цілями та завданнями  з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

– вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я під час небезпечних ситуацій;

– удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

– поліпшення якості навчально–виховної роботи в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій .

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі, також в закладі є необхідна кількість вогнегасників для різних приміщень ДНЗ.

В повному обсязі дошкільний заклад забезпечений мийними та дезінфікуючими засобами завдяки батьківськівській допомозі, які вкрай необхідні для забезпечення санітарно – гігієнічного стану всього приміщення ДН

VІ.ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЗАКЛАДУ ДО УПРАВЛІННЯЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Адміністрацією та вихователями ДНЗ, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

– Батьківські збори ( Батьківські посиденьки)

– Індивідуальні консультації різних спеціалістів.

– Виготовлення саморобок на виставки разом з дітьми.

– Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят та розваг.

VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ З ПИТАНЬ  УПРАВЛІННЯ

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. Саме з цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним результатам в роботі. Основною умовою організації контролю є його інтеграція та плановість. З цією метою члени адміністрації розробили щоденні оперативні плани роботи, щоденники контролю за освітнім процесом. Основним змістом контролю було відстеження роботи працівників в рівноважному стані. Відповідно до розроблених членами адміністрації циклограм, щоденно збиралася інформація про діяльність суб’єктів, відпрацьовувалися рекомендації щодо поліпшення якості робочих процесів. При цьому обов’язково враховувалися функціональні обов’язки працівників.

Директором та медичною сестрою постійно контролювалася планування освітньої роботи, готовність педагогів до робочого дня, медико-педагогічний контроль за оздоровчою роботою в ДНЗ, стан проведення освітньої роботи, виконання заходів щодо зміцнення здоров’я дітей, формування культурно – гігієнічних навичок та самообслуговування, якість проведення свят, розваги, Днів здоров’я тощо.

Результати контролю систематично розглядалися на нарадах при директору, оцінювалися на педагогічних годинах.

Робота з даного напрямку проведена на достатньому  рівні.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання які потребують подальшого відпрацювання.

Це стосується зміцнення матеріально – технічної бази, а саме:

–         доустановка енергозберігаючих вікон в групових кімнатах,

–         ремонт туалетних кімнат в групах

–         заміна підлоги в спортзалі, методкабінеті, в каб. психолога

–         капітальний ремонт харчоблоку, роздягальні кухпрацівників та пральні

Постійно існуюча проблема асфальтування території.

Колектив ДНЗ № 34  і надалі буде продовжувати працювати над впровадженням інноваційних технологій в освітній процес, підвищенням якості дошкільної освіти шляхом модернізації її змісту та вихованням екологічної свідомості у дошкільників що є пріоритетним напрямком роботи дошкільного закладу.

Дякую колективу закладу, батьківській громаді, батьківському комітету за плідну роботу та створення комфортних умов для наших дітей