Зірочка
/ Щорічний звіт керівника про свою діяльність за 2018 - 2019 н.р.
Щорічний звіт керівника про свою діяльність за 2018 – 2019 н.р.

Звіт директора ДНЗ № 34 «Зірочка»

Цісар Ірини Михайлівни

перед колективом та громадськістю

про роботу у  2018-2019 н.р.

   Звіт підготовлений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про ДНЗ «Зірочка»:

Знаходиться за адресою: вул. Коротченка 30 а

Функціонує з 1983 року.

Проектна потужність – 183 місць.

Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7.00 до 17.30, чергова група з 17.30 до 19.00

Функціонує – 10 груп, які відвідує 220 дітей.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України

– Закону України «Про дошкільну освіту»

– Базового компоненту дошкільної освіти – Закону України «Про охорону праці»

– Закону України «Про цивільну оборону»

– Закону України «Про дорожній рух»

– Закону України «Про відпустки»

– Кодексу «Про працю»

– освітніх програм «Дитина»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей. Недоліками є відсутність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки).

Для занять дітей обладнані спеціальні приміщення:

– музична  зала;

– кабінет психолога;

– методичний кабінет та медичний блок;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

– спортивний та ігрові майданчики.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі оздоровчий період. Для ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу

 Кадрове забезпечення

      Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 51 штатну одиницю, з них – педагогічного персоналу 21 особа: директор, вихователі – 17, музичний керівник – 1, психолог – 1, інструктор з фізкультури – 1.

Повна вища – 11                    звання «вихователь – методист» – 2

Бакалавр – 3                            вища категорія – 3

Неповна вища – 7                  І категорія – 1

ІІ категорія – 1

спеціаліст – 5

тарифний розряд – 11

Однак, наявні вакансії 1 ставка вихователя – методиста, 1,25 ставки музичного керівника.

Освітня діяльність

Колектив закладу на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік визначив пріоритетні завдання над якими працював протягом цього навчального року. Так ми

  1. Формували духовно-моральні цінності у дітей засобами музичного та художньо-прикладного мистецтва
  2. Розвивали мовленнєву активність дітей в процесі використання театралізованих ігор з творчим та інтелектуальним навантаженням
  3. Розвивали логічне мислення у дошкільнят засобами логіко-математичних ігор

      У 2018-2019 адміністрація закладу в рамках реалізації завдань освітнього процесу  охопила контролем всі напрямки роботи закладу –  стан підготовки закладу до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу, якість освітнього процесу.

Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми у всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу.

За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм «Дитина» рівень знань, умінь і навичок дітей усіх вікових груп відповідає вимогам даної програми, що було підтверджено і результатами участі дітей середніх і старших груп (29 осіб) у всеукраїнській олімпіаді організованої порталом «Всеосвіта» у розділах «Казка», «Логіка», «Математика». Результати висвітлені на сайті закладу .

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, у середніх і старших групах проводилась гурткова робота з вихованцями з різних напрямків.

  Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

     Головним підсумком  освітньої роботи  протягом усього періоду перебування дитини у дошкільному закладі є рівень її шкільної готовності. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи. Облік успішності дітей – випускників нашого закладу свідчить, що діти до школи підготовлені на високому і достатніх рівнях за результатами навчання у перших класах (ЗОШ № 15; 16; 1).

Методична робота

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями Міністрерства освіти і науки.

Протягом 2018-2019 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об’єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при директору, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2018-2019 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні теми. Методична робота спрямована на підвищення рівня кваліфікації педагогів, це її безпосередні функції. Тому, що кваліфікований педагог на високому рівні надасть освітні послуги вихованцям. Форми підвищення кваліфікаційного рівня педагогів різні, це і самоосвіта і різноманітна методична робота , і проходження курсів у інститутах післядипломної освіти. Так у 2018 – 2019 навчальному році пройшли курси у Миколаївському інституті післядипломної освіти 4 педагога, атестацію 4 педагога. Всі вихователі і фахівці мають педагогічну освіту та атестовані.

Психологічна робота

Протягом 2018-2019 навчального року робота психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

Основні завдання роботи психолога полягали у:

Систематичному вивченні психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;

Психологічному супроводі навчально-виховної діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;

Просвітницькій роботі серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлення стендів, видання інформаційних буклетів, лекції та консультації, семінарів, тренінгів);

Наданні консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

Систематичному підвищенні професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичній роботі ДНЗ.

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснюється згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Нагадую, що відповідно до наказу управління освіти Первомайської міської ради від 19.03.2019 № 76 установлена вартість харчування одного дітодня у закладах дошкільної освіти   міста  до 36-37,0 грн; для батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі  до 60 відсотків від вартості харчування на один день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –  21 грн. 60 коп., 3 роки і старше – 22 грн. 20 коп.; звільнені від оплати за харчування на 100% дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку у групах спеціального призначення  ДНЗ № 5, 25, санаторного дошкільного закладу № 11, дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників війни, учасників бойових дій, ветеранів війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, переміщених із тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичних дій; дітей із малозабезпечених сімей, дітей бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України; зменшено розмір оплати на 50% для багатодітних сімей, при наявності довідки управління  соціального захисту населення міської ради.

Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 % від вартості харчування за день, 40 % оплачує бюджет.

       Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році здійснюється   за примірним  двотижневим меню складеному технологами харчової промисловості управління освіти Первомайської міської ради, затвердженому начальником управління освіти та погодженим з СЕС. За результатами аналізу виконання норм харчування, за звітній період, складає близько 80%.

        Перспективні та поточні заявки на продукти харчування подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно із супроводжувальними документами.

Перевірками СЕС, прокуратури протягом 2018 – 2019 навчального року не виявлено порушень у організації харчування у нашому закладі.

У цьому році одне із приміщень харчоблоку, а саме цех для приготування їжі, капітально відремонтовано. Так, замінено каналізаційну і водогінну системи, раковину для миття рук, поставлено сучасну витяжну систему, замінено кахлі на стінах і підлозі, відремонтовано стелю та установлені енергозберігаючі світильники.

Харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису,  всі кухарі і шеф-кухар мають спеціальну фахову освіту. Кухарі мають достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Щоденний контроль за станом і організацією харчування здійснювали директор закладу та медична сестра, а також техгологи управління освіти.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

  • Створення безпечних умов для перебування дітей.
  • Організація догляду за дітьми.
  • Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
  • Освітня робота з дітьми з питань БЖД.
  • Робота з батьками.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час освітнього процесу, звіти своєчасно надавались до управління освіти.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят, правил безпеки у зимовий період та відпусток батьків в літній період.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директору, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводяться наступні види контролю:

  • щоденно вихователі проводять огляд ігрових майданчиків з метою виявлення небезпечних факторів та вживають заходів щодо їх ліквідації в разі виявлення

– адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

  • попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

Виявлені недоліки усувались на ігрових майданчиках, спортмайданчику та території закладу.

 Матеріально-технічна база

 Матеріально-технічна база є одним із основних у діяльності директора. Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: ремонт другогого приміщення харчоблоку, спортивної зали, пішохідних маршів, приміщень пральні,  встановлення навісів над  виходами з приміщення закладу, створення сучасного спортивного майданчика на території закладу.

 На 2018 рік місцевим бюджетом на утримання нашого закладу виділено

5 мільйонів 701 тисячу 692 грн

вартість утримання однієї дитини в рік в нашому закладі  у 2018 році складала – 22772 грн.

на 2019 рік виділено 6 мільйонів 356 тисяч 391 грн.,

вартість утримання однієї дитини в рік в нашому закладі у 2019 році складає– 26670 грн.

З фінансування  більшу частину бюджетних коштів передбачено на заробітну плату, харчування дітей, оплату комунальних послуг, придбання дезінфікуючих засобів та на відрядження.

Тому, завдяки Вашому розумінню, шановні батьки, небайдужим членам громадськості нам разом вдається створювати комфортні умови для наших малюків. Так, батьківська громада надала матеріальних цінностей закладу та віковим групам, в рамках підготовки до нового навчального року у період з червня 2018 по травень 2019 року, у сумі 127 тисяч 875 грн.96 копійок. Та повторюсь, що у цьому році відремонтовано одне приміщення харчоблоку на загальну суму близько 70 тисяч грн. з яких батьківських 17 тисяч 131 грн., 12 тисяч –  з двох ярмарок проведених у минулому навчальному році, 8500 грн. коштів працівників закладу і близько 30 тисяч грн. надані спонсорами. В кожній віковій групі проведено косметичні ремонти, У І молодшій Б групі проведено капітальний ремонт умивальної кімнати.. так із 10 вікових груп вже у 3-х замінено кахлі у туалетних і умивальних кімнатах. У всіх групах оновлені меблі у буфетних кімнатах. заклад готовий до нового навчального року.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

      Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу та вас, батьків.

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню наших малюків.

Хочу сказати величезне спасибі батькам які безпосередньо проводили ремонтні роботи в закладі. Велика вдячність сім’ї  Солоненко (ІІ молодша А група) за викошену траву на всій території закладу.

Я рада, що у нас сильна , а  головне дружна команда працівників і батьків, яка прагне найкращого для наших малюків!!!!

Закінчу свій виступ девізом:

Зібратись разом  – це початок, триматись разом –  це прогрес, працювати разом –  це успіх!