Зірочка
/ Атестація педагогічних працівників 2020 – 2021 н.р.
Атестація педагогічних працівників 2020 – 2021 н.р.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

управління освіти

Первомайської міської ради

Дошкільний навчальний заклад

ясла – садок № 34 «Зірочка»

 

             Затверджено

педагогічною радою ДНЗ № 34 «Зірочка»

                                                              протокол № 3  від 23.12.2020

 

ПОЛОЖЕННЯ

про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

в  закладі дошкільної освіти № 34 «Зірочка»

І. Загальна частина

1.1.   Це Положення визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних працівників Первомайського закладу дошкільної освіти № 34 «Зірочка», включаючи механізм оплати, умови  і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  закладу дошкільної освіти № 34 «Зірочка» забезпечується його засновником (або уповноваженими ними органами) та органом управління відповідних закладів освіти у межах повноважень та відповідно до законодавства.

1.2.   Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.

1.3.   Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників необхідно виконати завдання з:

–       удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);

–        набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;

–        формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

1.4.   Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою- агресором чи державою-окупантом).

1.5.   Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

–        навчання за програмою підвищення кваліфікації;

–        участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Окремі види діяльності педагогічних працівників, зазначені у розділі ІІІ (Визнання результатів) цього Порядку, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

1.6.   Педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі – суб’єкти підвищення кваліфікації).

1.7.   Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах, становить 120 годин за накопичувальною системою.

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації  № 34 «Зірочка» на певний рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до цього Положення.

Педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації № 34 «Зірочка» на відповідний рік згідно з цим Положенням.

1.8.   Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам.

Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації.

1.9.Підвищення кваліфікації здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації.

Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання. Індивідуальна програма стажування може містити також іншу інформацію, що стосується проходження стажування педагогічним працівником. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо здійснюється відповідно до річного плану підвищення кваліфікації  Первомайського закладу дошкільної освіти № 34 «Зірочка» та не потребує визнання його педагогічною радою.

Обсяг (тривалість) такого підвищення кваліфікації визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах (без урахування самостійної (позааудиторної) роботи)

1.10. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним   видається документ про підвищення кваліфікації.

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:

–        повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам;

–        тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;

–        прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;

–        опис досягнутих результатів навчання;

–        дата видачі та обліковий запис документа;

–        найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації – нерезидентів України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначено цим пунктом, та потребують визнання педагогічною радою закладу освіти згідно з цим Положенням

ІІ. Особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників  Первомайського закладу дошкільної освіти № 34 «Зірочка»

2.1.   Педагогічні працівники закладу підвищують свою кваліфікацію згідно з цим  Порядком не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу не рідше одного разу на п’ять років є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

Основними напрямами підвищення кваліфікації є:

–        розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);

–        формування у здобувачів освіти  життєвих компетентностей, витзначених Державним стандартом дошкільної освіти- Базовим компонентом дошкільної освіти;

–        психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку;

–        створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

–        використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;

–        мовленнєва компетентність;

–        формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми  педагогічними технологіями;

–        розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти та їх заступників) тощо.

Педагогічні працівники, у разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін),  мають право самостійно обирати послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) (120 годин) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.

2.2.   Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу  дошкільної освіти освіти не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років.

Керівник, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, музичний керівник, асистент вихователя, які вперше призначені на відповідну посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи.

2.3. Керівник закладу після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік, невідкладно повинен оприлюднити загальний обсяг коштів, передбачений на підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, якщо вони передбачені у кошторисі закладу  на підвищення кваліфікації

2.4. Протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педагогічний працівник закладу, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подає директору пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік, яка містить інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації, визначеної цим Порядком), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

2.4. З метою формування плану підвищення кваліфікації  закладу  на поточний рік пропозиції педагогічних працівників розглядаються педагогічною радою ДНЗ № 34 «Зірочка». За згодою педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації. За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік в межах коштів, затверджених у кошторисі закладу  за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівниками).

У разі невідповідності пропозиції педагогічного або науково-педагогічного працівника щодо обсягу підвищення кваліфікації вимогам, визначеним абзацом 8 другим пункту 16 цього Порядку, або відсутності інформації про суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, визначеної цим Порядком, така пропозиція не розглядається педагогічною радою.

2.5.   План підвищення кваліфікації ДНЗ № 34 «Зірочка» на відповідний рік включає: список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році,  форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік). План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педагогічних працівників. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.

За погодженням педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації такого працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.

ІІІ. Визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

3.1.   Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради закладу. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу встановлюється педагогічною радою ДНЗ № 34 «Зірочка»

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу ДНЗ № 34 «Зірочка»

Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу  клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творчу роботу, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу  та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі наявності).

Форму звіту визначає педагогічна рада закладу .

Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної  ради закладу .

Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна  рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та приймає рішення про:

визнання результатів підвищення кваліфікації;

невизнання результатів підвищення кваліфікації.

У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна  рада закладу  може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

Результатом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому законодавством порядку.

3.2.   Окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ визначаються педагогічною радою  закладу.

3.3. Участь педагогічних працівників у програмах академічної мобільності на засадах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183), та іншими актами законодавства, визнається педагогічною радою  закладу як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі педагогічного працівника у програмі академічної мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік

3.4. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  1. IV. Фінансування підвищення кваліфікації

4.1.   Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу є кошти місцевого бюджету, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу  та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством.

У разі підвищення кваліфікації педагогічних працівників за рахунок коштів місцевого бюджету, інших коштів, затверджених у кошторисі закладу на підвищення кваліфікації, укладення договору між директором ДНЗ № 34 «Зірочка» та суб’єктом підвищення кваліфікації із зазначенням джерела фінансування підвищення кваліфікації є обов’язковим.

4.2.   За рахунок коштів, передбачених у кошторисі ДНЗ № 34 «Зірочка», здійснюється фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації:

–        педагогічних працівників, які працюють у ДНЗ за основним місцем роботи;

4.3. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється: педагогічними  працівниками закладу, які працюють за основним місцем роботи і проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації; іншими особами, які працюють у закладах освіти на посадах педагогічних працівників за суміщенням або сумісництвом.

4.4. На час підвищення кваліфікації педагогічним працівником відповідно до затвердженого плану з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.

Витрати, пов’язані з підвищенням кваліфікації, відшкодовуються у порядку, визначеному законодавством.

4.5.   Факт підвищення кваліфікації педагогічного працівника підтверджується  наказом про відрядження на курси з підвищення кваліфікації, який складається в установленому законодавством порядку, підписується директором закладу. Такий  наказ є підставою для оплати послуг суб’єкта підвищення кваліфікації згідно з укладеною угодою щодо підвищення кваліфікації.Screenshot_1Screenshot_4 Screenshot_5 Screenshot_6

Screenshot_1Screenshot_2Screenshot_3Screenshot_4Screenshot_2Screenshot_3

Screenshot_1Screenshot_2Screenshot_3Screenshot_4Screenshot_5Screenshot_6Screenshot_7Screenshot_1Screenshot_2Screenshot_3Screenshot_1 Screenshot_2Screenshot_3 Screenshot_4Screenshot_1Screenshot_2Screenshot_1

Screenshot_1 Screenshot_2 Screenshot_3

Screenshot_1 Screenshot_2

Screenshot_1 Screenshot_2Пам’ятка

для педагогічного працівника який атестується

Педагогічний працівник має право:

^ Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації.

(п. 1.7 Положення)

У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу — атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді.

(п. 3.13 Положення)

Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.

(п. 1.8 Положення)

Для проходження позачергової атестації до 10 жовтня слід подати заяву до атестаційної комісії.

(п. 1.8, 3.1 Положення)

Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:

йому присуджено наукову ступінь або присвоєно вчене звання;

(п. 3.23 Положення)

він підвищив свій освітньо-кваліфікаційний рівень.

(п. 1.17 Положення)

Перенести термін чергової атестації на один рік через:

тривалу тимчасову непрацездатність;

перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;

інші поважні причини.

(п. 3.15 Положення)

У таких випадках до 10 жовтня до атестаційної комісії необхідно подати відповідну заяву.

(п. 3.1 Положення)

У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання.

(п. 3.16 Положення)

Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у міжатестаційний період:

підготував переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які викладає; ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;

 

отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;

отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням.

(п. 4.7 Положення)

На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:

кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі;

(п. 3.17 Положення)

кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти;

(п. 3.22 Положення)

кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку). (п.3.14П оложення)

Ознайомитися під підпис:

з графіком проведення атестації — після його затвердження;

(п. 3.2 Положення)

з характеристикою своєї діяльності — не пізніш як за 10 днів до проведення атестації;

(п. 3.4 Положення)

з рішенням атестаційної комісії — одразу після її засідання.

(п. 3.10 Положення)

Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

(п. 3.6 Положення)

Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації.

(п. 3.10 Положення)

Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.

У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:

найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція;

своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду (місце роботи), місце проживання;

у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, яке оскаржується;

перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

дату подання апеляції;

свій підпис.

(п. 6.4–6.7 Положення)

 

Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії.

(п. 6.9 Положення)

Обов’язки керівника навчального закладу

До 20 вересня видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

(п. 2.1 Положення)

До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації

(п. 3.1 Положення)

До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу подання про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та, за потреби, подання про позачергову атестацію працівників, які знизили рівень своєї професійної діяльності

(п. 3.1 Положення)

Контролювати дотримання порядку проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

(п. 3.24 Положення)

До 1 березня подати до атестаційної комісії навчального закладу характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

(п. 3.4 Положення)

Якщо атестаційна комісія ухвалила позитивне рішення, то протягом п’яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів). У триденний строк довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

(п. 6.1 Положення)

Права керівника навчального закладу

Ухвалювати рішення про розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, з дотриманням вимог законодавства про працю

Пам’ятайте, що:

розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, допускається у разі, якщо працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі

наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю

(п. 6.3 Положення)

Обов’язки атестаційної комісії

До 20 жовтня затвердити список педагогічних працівників, які атестуються, та графік роботи атестаційної комісії; ухвалити рішення щодо перенесення терміну чергової атестації певних працівників (якщо є відповідні заяви працівників)

(п. 3.2 Положення)

Ознайомити працівників, які атестуються, з графіком проведення атестації (під підпис)

(п. 3.2 Положення)

До 15 березня відповідно до затвердженого графіка вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків та позаурочних заходів педагогічних працівників, які атестуються, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з відповідних предметів; ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

(п. 3.3 Положення)

Вести книгу протоколів засідань атестаційної комісії. Кожен протокол підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії

(п. 3.7 Положення)

Не пізніш як за 10 днів до проведення атестації під підпис ознайомити педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності

(п. 3.4 Положення)

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформити атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Положення

(п. 3.10 Положення)

Відразу після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис повідомити працівникам, які атестуються, рішення атестаційної комісії

(п. 3.10 Положення)

Не пізніше трьох днів після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис видати педагогічним працівникам, які атестуються, другі примірники атестаційних листів

(п. 3.10 Положення)

Права атестаційної комісії

Атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді

(п. 2.12 Положення)

Присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям)

(п. 2.12 Положення)

Порушувати клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань

(п. 2.12 Положення)

 

Ухвалювати рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією, у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу

(п. 3.12 Положення)

Установлювати термін проведення повторної атестації педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків

(п. 6.2 Положення)

Ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді

(п. 6.3 Положення)

Проводити повторну атестацію педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, з метою перевірки виконання визначених атестаційною комісією заходів та ухвалювати рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді

(п. 6.2 Положення)

Створювати експертні групи для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

(п. 2.15 Положення)

Права та обов’язки членів атестаційної комісії

Члени атестаційних комісій мають право:

отримувати необхідну інформацію в межах своєї компетенції;

залучати до процедури атестації експертів;

проводити співбесіди з педагогами, які атестуються;

брати участь у роботі атестаційної комісії в робочий час;

визначати алгоритми діяльності комісії, періодичність її засідання, процедуру прийняття рішень, форму документації, не регламентованої нормативними документами;

виступати в ролі експертів в межах своєї компетенції.

Члени атестаційних комісій зобов’язані:

забезпечувати обєктивність прийняття рішення в межах своєї компетентності;

сприяти максимальній достовірності експертизи;

захищати права педагогічних працівників, які атестуються.

^ Обов’язки секретаря атестаційної комісії

Секретар атестаційної комісії повинен мати вищу освіту та стаж педагогічної роботи (не менше ніж 5 років). Він відповідає за організацію та технічну роботу з підготовки й проведення атестації.

Рекомендуємо обов’язки секретаря атестаційної комісії покласти на методиста навчального закладу.

Секретар атестаційної комісії зобов’язаний:

вести роз’яснювальну роботу із заповнення документації;

приймати та реєструвати заяви від педагогів, які атестуються;

складати графіки засідань атестаційної комісії;

здійснювати підготовку матеріалів, що надійшли до атестаційної комісії, для їх розгляду на засіданні атестаційної комісії;

регулювати режим роботи та координувати роботу членів атестаційної комісії;

запрошувати членів атестаційної комісії на засідання та відповідати за їх присутність;

ознайомлювати з графіком проведення атестації осіб, які атестуються, під підпис;

унаочнювати інформацію про хід атестації;

вести протоколи засідань атестаційної комісії;

оформлювати атестаційні листи у двох примірниках за встановленою формою;

ознайомлювати педагогічних працівників, які атестуються, з рішенням атестаційної комісії щодо результатів їхньої атестації під підпис;

готувати проекти наказів з атестації;

видавати другі примірники атестаційних листів атестованим працівникам під підпис (не пізніше трьох днів після атестації);

упорядковувати, зберігати документацію, що велась у процесі атестації (протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування тощо).

^ Орієнтовний зміст діяльності методиста на різних етапах атестаційного періоду

Підготовчий

26 квітня – 20 жовтня

аналіз особового складу педагогічних працівників

внесення змін до перспективних планів проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за умови наявності нових працівників, звільнення тощо)

ознайомлення педагогів, які атестуються, з відповідними нормативно-правовими актами

консультації для педагогів, індивідуальні бесіди з ними

розроблення пам’яток, порад для педагогів, які атестуються

вивчення та врахування пропозицій педагогічного колективу щодо персонального складу атестаційної комісії

контроль за проходженням підвищення кваліфікації працівниками

внесення питань, пов’язаних з атестацією, до плану методичної роботи

оформлення матеріалів з питань атестації (атестаційний куточок, інформаційний вісник, бюлетені тощо)

Вивчення педагогічної діяльності працівників         

21 жовтня – до 1 квітня

спостереження, вивчення, аналіз педагогічної діяльності педагогів

вивчення результативності педагогічної діяльності педагогів, які атестуються (вивчення рівня компетентності учнів у всіх сферах життєдіяльності)

експертиза методичної діяльності педагога у міжатестаційний період (дослідницька, експериментальна діяльність, участь у різних методичних заходах закладу, області; наявність узагальненого досвіду, його апробація)

складання проекту характеристики педагога, який атестується

вивчення матеріалів, підготовлених педагогами, які атестуються, до засідання педагогічної ради, творчого звіту чи до інших методичних заходів

участь у засіданнях атестаційної комісії закладу

вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються; надання матеріалів на експертизу до науково-методичних установ, центрів

внесення пропозицій щодо заохочення, надання рекомендацій для підвищення рівня якості професійної діяльності педагогів, які атестуються

Підсумковий

участь у підсумковому засіданні атестаційної комісії

оформлення атестаційних листів з урахуванням рішення атестаційної комісії закладу

інтегральний аналіз атестаційного процесу, результатів атестації

складання аналітичної звітності у вигляді різних типів діаграм, таблиць

складання статистичної звітності

внесення змін, доповнень до кадрової документації

підготовка матеріалів до широкого обговорення результатів атестації на засіданні педагогічної ради

^ Атестація педагогічних працівників у запитаннях та відповідях

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54) з метою активізації їх професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці та забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників, є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550.

З ^ 23 січня 2012 року Типове положення про атестацію педагогічних працівників зазнало змін, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327 (далі − Типове положення).

НМЦ ПТО надає відповіді і коментарі на найбільш актуальні запитання, пов’язані із застосуванням нових вимог до проведення атестації педагогічних працівників.

Запитання

Відповідь

Чи може педагогічний працівник відмовитися від чергової атестації?

Ні, не може. Пунктом 1.5 Типового положення визначено, що атестація педагогічних працівників є обов’язковою.

Відповідно до п.3.1 та 3.2 Типового положення директор щорічно подає до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Атестаційна комісія затверджує ці списки та визначає графік проведення атестації педпрацівників. З огляду на викладене згода педагогічного працівника для проходження чергової атестації не потрібна.

Проте пунктом 3.15 Типового положення передбачено випадки, коли атестація може бути перенесена на один рік. Підставами для перенесення, зокрема, можуть бути: тривала хвороба працівника, тяжке захворювання близьких родичів, які потребують догляду, тривале відрядження або перехід педагогічного працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та інші поважні причини.

Рішення про перенесення строку чергової атестації може прийматися атестаційними комісіями не лише до 20 жовтня, як було визначено раніше. Якщо підстави для перенесення строку чергової атестації виникли після 10 жовтня, атестаційна комісія за заявою педагогічного працівника може прийняти рішення про його атестацію у наступному навчальному році протягом атестаційного періоду.

Відповідно до п. 3.16 чергова атестація працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання.

Як атестуються педагогічні працівники на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням?

У зв’язку із внесенням змін до Типового положення всі працівники, які мають педагогічні звання, повинні під час своєї чергової атестації також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням. Атестація на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню здійснюється, як правило, не рідше одного разу на п’ять років.

Заяву про атестацію на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню подавати не потрібно. Для атестації на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню достатньо включити працівника до списку осіб для проходження чергової атестації.

Також Типовим положенням не передбачено подання педагогічним працівником до атестаційної комісії заяв про присвоєння педагогічного звання. Присвоєння педагогічних звань здійснюється за поданням керівника або педагогічної ради навчального закладу.

Чи може педагогічний працівник одночасно атестуватися за двома посадами? Як оформити атестаційний лист у такому випадку?

Відповідно до п.3.18 Типового положення, при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. Атестація працівника, який суміщає педагогічні посади, може проводитися як одночасно, так і в різні терміни.

Доцільно синхронізувати атестаційні процедури працівника, який обіймає дві або більше посад у одному навчальному закладі, проводячи їх одночасно.

На педагогічних працівників, які суміщають педагогічні посади, атестаційні листи оформляються окремо на відповідність кожній із займаних посад.

Чи можна присвоювати кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти?

Ні. Не можна. У п. 4.11 Типового положення визначено, що педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди: на посадах викладача, вихователя − 8-9 т.р.; на посаді майстра виробничого навчання − 9-12 т.р., на посаді керівника гуртка − 8-10 т.р.

Чи обов’язкове дотримання послідовності у встановленні тарифних розрядів

Типове положення не містить вимоги про послідовність у присвоєнні тарифних розрядів.

Відповідно до п.4.11 Типового положення, при встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Який порядок атестації випускників вищих навчальних закладів?

В яких випадках атестаційна комісія може присвоювати кваліфікаційну категорію «спеціаліст»?

Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст або магістр) у разі прийому на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Ураховуючи, що при прийнятті на роботу таким працівникам уже встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», за результатами атестації може бути прийняте рішення про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії − «спеціаліст другої категорії». Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після початку роботи на педагогічній посаді..

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється атестаційною комісією у випадках, коли педагогічні працівники, які мали більш високі категорії, знизили рівень своєї професійної діяльності.

Чи зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання при переході працівника на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі?

З метою соціального захисту педагогічних працівників, які тривалий час працювали на педагогічних посадах, досягли високого рівня професіоналізму та перейшли працювати на інші посади, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (п.3.22) введено норму, згідно з якою при переході педагогічних працівників з одного навчального закладу до іншого, а також при переході на інші педагогічні посади у цьому самому навчальному закладі кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання, присвоєні їм за результатами попередньої атестації, зберігаються до наступної атестації.

Також зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії за педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів, а також при переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу.

Єдиними вимогами для збереження кваліфікаційної категорії при цьому має бути те, що перехід здійснюється з однієї педагогічної посади на іншу педагогічну посаду, а також наявність у працівника відповідної освіти, необхідної для його зарахування на цю посаду.

 

Позбавлення працівника кваліфікаційної категорії, яку він досягнув протягом багатьох років роботи на педагогічних посадах, і встановлення йому найнижчої кваліфікаційної категорії «спеціаліст» суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.

Норми Типового положення не мають зворотної дії в часі і тому педагогічні працівники, які перейшли на інші посади до набрання чинності цим Типовим положенням, не можуть розраховувати на застосування до них правил, визначених п.3.22 Типового положення. Дія цієї норми застосовується лише до працівників, які перейшли на інші педагогічні посади після 30 грудня 2010 року.

Чи передбачені Типовим положенням випадки, коли при переході педагогічного працівника з однієї посади на іншу кваліфікаційна категорія не зберігається?

Так. За педагогічним працівником, який переходить працювати на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, зокрема на посаду керівника гуртка, секції, студії, іншої форми гурткової роботи; майстра виробничого навчання, кваліфікаційна категорія не зберігається.

Згідно з пунктом 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 №102, посадові оклади встановлюються керівниками навчальних закладів на основі діючих тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією.

При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Як правило, педагогічному працівнику, який на попередній посаді за результатами атестації мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлюється найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді. Наприклад, викладачу, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду керівника гуртка керівник навчального закладу до наступної атестації має право встановити найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді, тобто десятий тарифний розряд. Під час наступної атестації може бути прийняте рішення про відповідність найвищому тарифному розряду або рішення про зниження тарифного розряду.

Встановлення педагогічному працівнику, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», найнижчого тарифного розряду на іншій посаді суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.

Коли має проводитися атестація працівників, які перервали роботу на педагогічній посаді?

Пунктом 3.17 встановлено, що за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання.

 

Атестація таких педагогічних працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу. Підкреслимо: це стосується осіб, з часу атестації яких пройшло більше п’яти років.

Якщо з часу останньої атестації працівника, який перервав роботу на педагогічній посаді, не минуло п’яти років, його чергова атестація повинна здійснюватися у п’ятирічний термін з дня останньої атестації.

Як атестується спеціаліст, який перейшов на посаду педагогічного працівника з виробництва або сфери послуг?

Відповідно до п.4.9 Типового положення спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників з виробництва або сфери послуг, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг; «спеціаліст першої категорії» − не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» − не менше восьми років.

Цей пункт передбачає можливість атестуватися на одну з кваліфікаційних категорій без додержання послідовності її присвоєння.

^ Який порядок атестації педагогічних працівників, які, працюючи з неповною вищою освітою у закладі, підвищили свій освітньо-кваліфікаційний рівень до спеціаліста?

Пунктом 4.8 Типового положення встановлено, що педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; «спеціаліст першої категорії» − не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» − не менше восьми років.

Цей пункт передбачає можливість атестуватися на одну з кваліфікаційних категорій без додержання послідовності її присвоєння працівникам, які мали неповну або базову вищу освіту, тривалий час працювали на педагогічних посадах і отримали повну вищу педагогічну освіту.

Як повинна проходити атестація педагогічного працівника, який перейшов у рік чергової атестації до іншого навчального закладу?

Відповідно до п.3.15 Типового положення, атестація педагогічного працівника при переході у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу може бути перенесена на один рік із збереженням встановлених попередньою атестацією кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів), педагогічних звань. Перенесення строку атестації можливе лише за заявою працівника.

Зазначена норма Типового положення не забороняє атестуватися таким працівникам у рік переходу на роботу до іншого навчального закладу.

Чи має право керівник навчального закладу порушити клопотання про зниження кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику, який суттєво знизив рівень професійної діяльності, у рік проходження ним чергової атестації?

Ні. Враховуючи, що керівником навчального закладу не було порушено клопотання про позачергову атестацію педагогічного працівника, який знизив рівень професійної діяльності, у рік чергової атестації педагогічний працівник атестується на загальних підставах і має бути включеним до списку осіб, які підлягають черговій атестації.

До 1 березня поточного року керівнику слід подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період, у якій необхідно дати оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків, навести відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних комісій тощо.

Якщо керівник вважає, що педагогічний працівник не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, він має зазначити про це у характеристиці. Характеристика має бути неупередженою, об’єктивною, містити лише достовірні та перевірені дані.

Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення засідання атестаційної комісії ознайомлюється з характеристикою під підпис. Якщо педагогічний працівник не погоджується зі змістом характеристики, він має право викласти свої аргументи щодо незгоди в усній чи письмовій формі як самому керівнику навчального закладу, так і членам атестаційної комісії.

Атестаційна комісія навчального закладу за результатами вивчення педагогічної діяльності працівника, у разі підтвердження даних про суттєве зниження ним рівня професійної діяльності, може ухвалити рішення про невідповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (тарифному розряду) та про присвоєння іншої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

Як атестувати педагогічного працівника, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і в міжатестаційний період суттєво знизив рівень професійної діяльності?

Оскільки присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» належить до компетенції атестаційної комісії ІІІ рівня, прийняти рішення про відповідність (невідповідність) працівника цій кваліфікаційній категорії може лише атестаційна комісія ІІІ рівня.

Отже, атестаційна комісія І рівня за результатами вивчення педагогічної діяльності працівника, у разі підтвердження даних про суттєве зниження ним рівня професійної діяльності має порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про визнання педагогічного працівника таким, що не відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії, та про присвоєння йому кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

Чи поширюється кваліфікаційна категорія на все педагогічне навантаження педагога, який викладає кілька навчальних дисциплін?

Педагог, який викладає два або більше навчальні предмети, має атестуватися з предмета (предметів), який він викладає за спеціальністю. Присвоєна за результатами атестації кваліфікаційна категорія буде поширюватися на все педагогічне навантаження педагога, якщо він пройшов курси підвищення кваліфікації з усіх навчальних дисциплін, які він викладає, як це передбачено пунктом 3.20 Типового положення.

Вимога про обов’язкове підвищення кваліфікації з усіх навчальних дисциплін, які викладає педагог, застосовується лише стосовно тих педагогічних працівників, які атестувалися за новими правилами, починаючи з 2012 року. Кваліфікаційна категорія, присвоєна викладачам, які атестувалися до 2012 року і не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473 доручено закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити підвищення кваліфікації викладачів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, за інтегрованими програмами.

Який порядок проведення повторної атестації працівника, якого за результатами атестації визнано таким, що відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів?

Відповідно до п.6.2 Типового положення, у разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

Атестаційна комісія у кожному конкретному випадку, залежно від характеру виявлених недоліків та часу, необхідного для їх усунення, визначає терміни, необхідні для виконання заходів, визначених комісією, а також встановлює строки проведення повторної атестації. Такий строк не може перевищувати одного року.

Як здійснюється голосування членів атестаційної комісії?

Типове положення не містить вимог до форми голосування членів атестаційної комісії. Поставлені на голосування рішення атестаційної комісії можуть прийматися як відкритим, так і таємним голосуванням. Члени атестаційної комісії самі визначають форму проведення голосування.

Пунктом 3.8 Типового положення передбачено, що засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. У зв’язку з цим у протоколі повинно бути обов’язково зазначено кількість членів комісії, які присутні на засіданні.

Відповідно до п. 2.6 Типового положення кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб. Нечисленні атестаційні комісії створюються у навчальних закладах з невеликою кількістю педагогічних працівників. Рішення атестаційною комісією приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується.

Практика, коли більшість членів атестаційної комісії утримуються від голосування, є неправильною. Члени атестаційної комісії повинні мати власну думку з питань, які виносяться на голосування, та вільно висловлювати свою думку.

Пунктом 3.7 розширено права членів атестаційної комісії. Типове положення доповнено нормою, яка дає право членам атестаційної комісії, що не згодні з прийнятим комісією рішенням, додавати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань атестації педагогічного працівника.

 

У протоколі має бути зазначено результати голосування членів атестаційної комісії з усіх питань, які виносяться на голосування.

Який порядок проведення атестації за відсутності педагогічного працівника

Відповідно до п. 3.6 Типового положення засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засідання) і дав на це письмову згоду, за випадком атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання комісії без поважних причин атестаційна комісія у кожному конкретному випадку повинна приймати рішення про можливість атестації такої особи. При цьому члени комісії повинні з’ясувати причину неявки, а також чи був працівник належним чином повідомлений про час і місце проведення засідання атестаційної комісії.

У разі неможливості участі особи, яка атестується, у засіданні атестаційної комісії з поважних причин, атестаційна комісія, з’ясувавши причину неявки, має право прийняти рішення про проведення атестації без участі особи, яка атестується.

Водночас не можна приймати рішення за відсутності педагога, якщо виноситься рішення про невідповідність займаній посаді або про невідповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії. У таких випадках необхідно перенести засідання атестаційної комісії на інший день.

У випадку коли працівник злісно ухиляється від прибуття на засідання атестаційної комісії, особливо коли керівником навчального закладу порушено питання про невідповідність займаній посаді, необхідно вжити всіх можливих заходів до належного повідомлення працівника про час і місце засідання. У разі його повторної неявки атестаційна комісія може ухвалити рішення про проведення атестації у відсутності такого працівника. Прийняття такого рішення має бути аргументовано у протоколі засідання атестаційної комісії.

Як оформлюється протокол засідання атестаційної комісії?

Протокол, який складається під час засідання атестаційної комісії, може оформлюватися у рукописному вигляді у книзі протоколів атестаційної комісії, аркуші якої нумеруються, прошнуровуються і скріплюються печаткою. Також допускається на підставі записів, зроблених під час засідання комісії, готувати протокол на друкувальному пристрої. Після виготовлення друкованого тексту протоколи у хронологічному порядку підшиваються до окремої справи протоколів засідань атестаційної комісії.

На яку кваліфікаційну категорію може атестуватися бібліотекар?

Атестація бібліотекарів здійснюється відповідно до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007р. №44.

Відповідно до п. 4.6 цього Положення, за результатами атестації атестаційна комісія дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді. Категорія за результатами атестації бібліотекарям не встановлюється, оскільки категорія є невід’ємною частиною посади бібліотекаря (наприклад, бібліотекар ІІ категорії, бібліотекар І категорії, провідний бібліотекар).

Яким чином атестуються практичні психологи та соціальні педагоги?

Типовим положенням регламентовано порядок атестації всіх без винятку педагогічних працівників, у тому числі й практичних психологів та соціальних педагогів (п. 1.1).

Типове положення не містить винятків із загальних правил. Тому практичні психологи й соціальні педагоги атестуються у такому ж порядку, як і інші педагогічні працівники навчальних закладів.